VII sesja VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

herbugkPrzewodniczący                                                      Krasnystaw, dnia 18.03.2019 r.
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.4.2019 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) zwołuję VII sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 26 marca 2019 r. na godz. 9:30.
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw ( pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.


Porządek VII sesji Rady Gminy Krasnystaw:


1. Otwarcie VII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z VI sesji Rady Gminy Krasnystaw.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych złożonych do Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw oraz udzielonych przez Wójta Gminy Krasnystaw odpowiedziach .
7. Rozpatrzenie projektów uchwał :
1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Niemienicach gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy;
2) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Małochwieju Dużym gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy;
3) w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Krasnystaw dotyczącego powierzenia zadań w zakresie oświetlenia ulicznego i jego konserwacji, zimowego utrzymania, oczyszczania oraz utrzymania zieleni drogi gminnej nr 126007L w miejscowości Zakręcie od drogi powiatowej
nr 3123L do granicy z Miastem Krasnystaw;
4) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
5) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019;
6) w sprawie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 roku;
7) w sprawie rozstrzygnięcia o funduszu sołeckim;
8) w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2018 r.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2018 r.
11. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.
12. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
13. Zamknięcie VII sesji Rady Gminy Krasnystaw.

 

Z poważaniem: 

/-/ Leszek Szeniak

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u