VI sesja VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Przewodniczący                                                                                Krasnystaw, dnia 04.03.2019 r.
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.3.2019 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) zwołuję VI sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 12 marca 2019 r. na godz. 10:30. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.
Porządek VI sesji Rady Gminy Krasnystaw:


1. Otwarcie VI sesji Rady Gminy Krasnystaw.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z V sesji Rady Gminy Krasnystaw.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych złożonych do Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw oraz udzielonych przez Wójta Gminy Krasnystaw odpowiedziach .
7. Rozpatrzenie projektów uchwał :
1) projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioklasowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnystaw oraz określenia granic ich obwodów;
2) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Krynicy gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy;
3) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zakręciu gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy;
4) projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
5) projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Krasnystaw;
6) projektu uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
7) projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
8) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krasnystaw a Miastem Krasnystaw w sprawie powierzenia Gminie Miasta Krasnystaw realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
8. Informacja o średnich wynagrodzeniach nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Krasnystaw w roku 2018.
9. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
10. Zamknięcie VI sesji Rady Gminy Krasnystaw.

 

Z poważaniem:
/-/ Leszek Szeniak

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u