Rada Gminy Krasnystaw przyjęła budżet na 2019 rok


Podczas sesji Rady Gminy Krasnystaw, która odbyła się 18 stycznia 2019 r. radni uchwalili budżet na 2019 rok oraz wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2022. Za przyjęciem budżetu głosowało 10 radnych, 3 wstrzymało się od głosu, a 2 było przeciw.

   Przyszłoroczny budżet zakłada dochody w wysokości 41.896.460,23 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 30.673.678, 23 zł. i dochody majątkowe w kwocie 11.222.782 zł.

  Wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie 45.419.252,23 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 28.676.818,23 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 16.742.434 zł.

   Wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano w kwocie 12.658.147 zł., z czego w 50% zostaną sfinansowane subwencją oświatową.


Wśród zadań zaplanowanych do realizacji znalazły się m.in. :

  1. Projekt „Odnawialne źródła energii w gminie Krasnystaw” Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 4.781.559 zł., z czego w 2019 roku zaplanowano 4.745.151 zł. Projekt realizowany z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.
  2. Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Krasnystaw” Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 7.080.081 zł., z czego w 2019 r. - 3.552.920 zł. Projekt realizowany jest z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.
  3. Projekt „Zagospodarowanie ruin zamku w Krupem” Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 10.245.760 zł., z czego w 2019 roku przewidziano 6.734.928 zł. Projekt realizowany jest z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne.
  4. Przebudowa drogi powiatowej Krasnystaw – Lataczów – Dworzyńska – Wał - Wólka Orłowska. Inwestycja realizowana wspólnie z powiatem krasnostawskim, Gminą Izbica i Miastem Krasnystaw. W bieżącym roku Gmina przeznaczyła na to zadanie ponad 832 tysiące zł.
  5. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 842 relacji Piaski Szlacheckie – Wysokie – Krasnystaw. Zadanie realizowane w 2018 i 2019 roku wspólnie z województwem lubelskim i Miastem Krasnystaw. W bieżącym roku na realizację tego przedsięwzięcia Gmina wyda ponad 130 tysięcy złotych.
  6. Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w msc. Małochwiej Duży”. Przewidywane łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1.452.551 zł.
  7. Przebudowa mostu na rzece Wieprz w msc. Stężyca Nadwieprzańska na kwotę 300.000 zł.
  8. Projekt „Wiem kim jestem, wiem kim zostanę” Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 515.864,22 zł., z czego w 2019 r. zaplanowano 10.552 zł. Projekt realizowany jest  z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
  9. Projekt „Język angielski naszym oknem na świat”. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 112.475 zł., z czego w 2019 roku zaplanowano 22.411 zł. Realizacja zadania odbywa się w ramach programu ERASMUS +; Mobilność Edukacyjna. Całość wydatków sfinansowana zostanie ze środków UE.
  10. Projekt „Poprawa umiejętności korzystania z Internetu wśród mieszkańców gminy Krasnystaw”. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 89.565 zł. z czego w 2019 roku zaplanowano 32.984 zł. Realizacja zadania odbywać się będzie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u