Zaproszennie na XXXV sesję Rady Gminy Krasnystaw

Przewodniczący                                                                          Krasnystaw, dnia 24.10.2018 r.
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.7.2018

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Krasnystaw na dzień 30 października 2018 r. na godz. 10:30 Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

 

Proponuję następujący porządek sesji:
1. Otwarcie XXXV sesji Rady Gminy Krasnystaw.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji rady.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał :
1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Krupcu gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy;
2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Stężycy Kolonii gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy;
3) w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019;
4) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punkcie przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Krasnystaw oraz warunków całkowitego zwolnienia z tych opłat;
5) zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych;
6) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019;
7) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2019;
8) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019;
9) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
10) w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
11) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018;
12) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krasnystaw.
8. Rozpatrzenie informacji:
1) o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku;
2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r.;
3) o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku instytucji kultury.
9. Rozpatrzenie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018
w Gminie Krasnystaw.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Podsumowanie VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw.
12. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy Krasnystaw.

/-/ Mirosław Berbeć

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u