XXXIV sesja Rady Gminy Krasnystaw

Krasnystaw, dnia  14.09.2018 r.

Przewodniczący                     
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.6.2018    
            


    Działając na podstawie art. 20 ust. 1 i ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Krasnystaw na dzień  21 września  2018 r.  na  godz. 8:30.
     Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw ( pokój Nr 203 - II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

Proponuję następujący porządek  sesji:

 1. Otwarcie XXXIV  sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad  XXXIII sesji  rady.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał :
  1. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018;
  2. zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku.
 8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 9. Informacje i komunikaty.
 10. Zamknięcie obrad XXXIV  sesji Rady Gminy Krasnystaw.

/-/ Mirosław Berbeć

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u