XXXIII sesja VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

    Krasnystaw, dnia  20.08.2018 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw

RG.0002.5.2018    
            


    Uprzejmie zapraszam na XXXIII sesję VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw, która odbędzie się  29 sierpnia  2018 r. o godz. 10:30  w sali posiedzeń  Urzędu Gminy Krasnystaw  pokój Nr 203 ( II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.


Proponuję następujący porządek  sesji:

 1. Otwarcie XXXIII  sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad  XXXII sesji  rady.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał :
  1. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie Grabowiecko-Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
  2. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych;
  3. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  4. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018;
  5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Małochwieju Dużym gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy.
 8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 9. Informacje i komunikaty.
 10. Zamknięcie obrad XXXIII  sesji Rady Gminy Krasnystaw.

/-/ Mirosław Berbeć

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u