„Wiem kim jestem wiem kim zostanę podsumowanie I etapu realizacji projektu

30.06.2018 roku zakończono I etap realizacji projektu „Wiem kim jestem, wiem kim zostanę” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.EFS Celem głównym przedsięwzięcia jest podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia ogólnego i rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół z terenu Gminy Krasnystaw poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla 220 uczniów  oraz uzupełnienie kompetencji zawodowych u 4 nauczycieli informatyki.

   W ramach I etapu projektu uczniowie korzystali m.in. z zajęć pozalekcyjnych, z przyrody, matematyki, języka angielskiego, chemii. Zorganizowano również zajęcia z logopedii , zajęcia z pomocy pedagogiczno- psychologicznej oraz doradztwa zawodowego. W efekcie zaproponowane wsparcie pomogło uczniom poprawić wyniki w nauce, uzupełnić zaległości, utrwalić zdobytą wiedzę oraz rozwijać umiejętność twórczego myślenia, analizowania informacji i formułowania wniosków.

   Praca z zakupionymi pomocami dydaktycznymi wpłynęła korzystnie na podniesienie poziomu nauczania oraz motywację do nauki. Założone w programie cele zostały zrealizowane. Wzrósł poziom wiedzy ogólnej, mobilizacja do samodzielnej i systematycznej pracy oraz wiara we własne siły.

   Uzupełnieniem zajęć były wizyty w  Ogrodzie Botanicznym w Lublinie , parku rekreacji „ZOOM NATURY”  w Janowie Lubelskim, oraz Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie – pokazy chemiczne.
   
   Ciekawą propozycją okazały się zorganizowane w ramach zajęć z doradztwa zawodowego wjazdy studyjne do lokalnych przedsiębiorstw. Uczniowie odwiedzili Cukrownię Krasnystaw, Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych KRAS – EKO w Wincentowie oraz Piekarnię Państwa Włoch w Niemienicach. Zapoznali się z najnowszymi technologiami produkcyjnymi, wymaganiami stawianymi kandydatom do pracy, zapotrzebowaniu na wiedzę specjalistyczną. Mogli przekonać się, że można rozwijać swoje możliwości również na lokalnym rynku pracy.

   Serdecznie dziękujemy Cukrowni Krasnystaw, Międzygminnemu Składowisku Odpadów Komunalnych KRAS - EKO oraz Państwu Włoch za gościnę i zaprezentowanie swojego doświadczenia.
  
   Od 1 września 2018 roku rozpocznie się II etap realizacji projektu. Zostaną przeprowadzone zajęcia z informatyki przez nauczycieli informatyków, którzy w ramach I etapu przedsięwzięcia  nabyli kompetencje do nauczania programowania podczas studiów podyplomowych.

  Zajęcia mają na celu naukę nowoczesnych metod posługiwania się sprzętem TIK (Technologia Informacyjno – Komunikacyjna) w nowo wyposażonych w ramach projektu pracowniach informatycznych, naukę programowania oraz  zasad współpracy w zespole dzieci w różnym wieku.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u