XXXII sesję VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Przewodniczący                          
Rady Gminy Krasnystaw

RG.0002.4.2018    
            


    Uprzejmie zapraszam na XXXII sesję VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw, która odbędzie się  26 lipca  2018 r. o godz. 10:30  w sali posiedzeń  Urzędu Gminy Krasnystaw  pokój Nr 203 ( II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

 Proponuję następujący porządek  sesji:

 1. Otwarcie XXXII  sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad  XXXI sesji  rady.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał :
  1. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego;
  2. w sprawie uchwalenia regulaminu  udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i  słuchaczy zamieszkałych na terenie  Gminy Krasnystaw;
  3. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  4. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018;
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku.
  6. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Konfederacji Polski Niepodległej NIEZŁOMNI Adama Słomki w sprawie rozważenia podjęcia inicjatywy na rzecz wystawienia pomnika.
 8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 9. Informacje i komunikaty.
 10. Zamknięcie obrad XXXII  sesji Rady Gminy Krasnystaw.

/-/ Mirosław  Berbeć

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u