Konkursu na zgłoszenie znalezionych zwłok padłego dzika

Organizatorami konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz gminy z terenu województwa lubelskiego wymienione w załączniku do Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/883 z dnia 18 czerwca 2018 r.

 Konkurs skierowany jest do osób fizycznych niebędących myśliwymi oraz pracownikami Służby Leśnej.Konkurs obejmuje swoim zasięgiem teren administracyjny gmin województwa lubelskiego wymienionych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/883 z dnia 18 czerwca 2018 r.

Celem konkursu jest:

 1. Wzmocnienie ochrony przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF.
 2. Aktywizacja społeczności lokalnej do zaangażowania się w zwalczanie choroby ASF.
 3. Aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie usuwania odpadów – martwych dzików – ze środowiska naturalnego.
 4. Rozpowszechnienie wśród społeczności województwa lubelskiego dbałości o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym – art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
 5. Zmniejszenie niekorzystnych skutków rozprzestrzeniania się choroby ASF dla gospodarki województwa lubelskiego, co jest zgodne z celami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (z perspektywą do 2030 roku) – art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, z późn. zm.).
 6. Wsparcie rządowego „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.

Warunki konkursu:

 1. Uczestnik biorący udział w konkursie zgłasza odnalezienie tuszy padłego dzika (innego niż dzik zabity w wypadku komunikacyjnym) do właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, który po potwierdzeniu tego faktu dokonuje pisemnego poświadczenia na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnik biorący udział w konkursie składa do właściwego urzędu gminy wniosek o wypłatę nagrody na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z poświadczeniem zgłoszenia otrzymanego od Powiatowego Lekarza Weterynarii, o jakim mowa w ust. 1.
 3. Do wniosku, o jakim mowa w ust. 2, należy załączyć podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 4. Zakończenie konkursu wyznacza się na dzień 30 listopada 2018 r. Przez zakończenie konkursu rozumie się datę zgłoszenia znalezienia padłego dzika do urzędu gminy. Za dziki zgłoszone po tym terminie nagroda nie będzie wypłacona.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Nagroda:

 1. Za udział w konkursie Organizatorzy przewidzieli nagrodę pieniężną w wysokości 200,00 zł netto za jedno zgłoszenie odnalezionego padłego dzika.
 2. Wypłata nagrody dokonana zostanie w terminie 14 dni od dnia przekazania Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego w Lublinie przez właściwy urząd gminy wniosku, o jakim mowa § 4 ust. 2.
 3. Nagroda zostanie wypłacona przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie na podstawie złożonego i przekazanego przez gminę wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 2.
 4. Rozliczenie podatku zryczałtowanego z właściwym urzędem skarbowym w wysokości 10% wypłaconej nagrody spoczywa na Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u