Odnawialne źródła energii w gminie Krasnystaw


Informacja w zakresie podpisywania umów partycypacji
w kosztach projektu pn. „Odnawialne źródła energii
w gminie Krasnystaw”

 

Gmina Krasnystaw, informuje, że w dniach od dnia 20 czerwca do 6 lipca 2018roku , będą zawierane umowy partycypacji w kosztach inwestycji związanej z montażem instalacji solarnych w ramach uczestnictwa w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Krasnystaw”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku.

    Ww. umowy będą zawierane z właścicielami nieruchomości, z którymi już zawarto stosowne umowy użyczenia umożliwiające realizację projektu.

W celu zawarcia umowy należy zgłosić się do pokoju nr 205 w Urzędzie Gminy Krasnystaw (drugie piętro) wraz z:

  1. dowodem osobistym,
  2. informacją o nr księgi wieczystej w której znajduje się nieruchomość,
  3. pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone).

Właściciel/właściciele nieruchomości winni przed podpisaniem umowy zweryfikować pow. użytkową budynku mieszkalnego w celu podania tej informacji w umowie.

W przypadku gdy budynek mieszkalny jest przedmiotem  współwłasności umowa musi być podpisana przez wszystkich współwłaścicieli lub ich pełnomocników.

logo

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u