Zaproszenie na XXX sesję VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 26.04.2018 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.2.2018


Uprzejmie zapraszam na XXX sesję VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw, która odbędzie się 8 maja 2018 r. o godz. 1030 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw pokój Nr 203 (II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

 

Proponuję następujący porządek sesji:
1. Otwarcie XXX sesji Rady Gminy Krasnystaw.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał :

     1) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu  przeprowadzania kontroli ich pobrania i wykorzystywania;

     2) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krasnystaw na lata 2018 – 2020 z perspektywą do 2024 r.”;

     3) w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnystaw w 2018 r.”;

     4) w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Krasnystaw dotyczącego powierzenia zadań w zakresie oświetlenia ulicznego i jego konserwacji, zimowego utrzymania, oczyszczania oraz utrzymania zieleni drogi gminnej nr 126007L w miejscowości Zakręcie Kolonia od drogi powiatowej nr 3123L do granicy z Miastem Krasnystaw;

     5) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Krasnystaw do porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej  w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej;

     6) w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej;

     7) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018;

    8) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku.

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

9. Informacje i komunikaty.


10. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy Krasnystaw.

 


Z poważaniem:
/-/ Mirosław Berbeć

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u