XXVI Sesja Rady Gminy

Przewodniczący                          
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.5.2017    

    Uprzejmie zapraszam na XXVI sesję VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw, która odbędzie się  10 października  2017 r. o godz. 11:00  w sali posiedzeń  Urzędu Gminy Krasnystaw  pokój Nr 203 ( II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

 Proponuję następujący porządek  sesji:

 1. Otwarcie XXVI  sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad  XXV sesji  rady.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał :
  1. w sprawie rozpatrzenia petycji o uwzględnienie w budżecie na 2018 rok partycypowania w kosztach  generalnej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 842 na odcinku Krasnystaw – Białka i budowy chodnika;
  2. w sprawie rozpatrzenia petycji o uwzględnienie w budżecie na 2018 rok kosztów budowy drogi asfaltowej wraz z oświetleniem na działce nr 931/1, obręb ewidencyjny Zakręcie Kolonia (droga tzw. pod lasem);
  3. w sprawie rozpatrzenia  petycji dotyczącej budowy chodnika w miejscowości Białka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 842;
  4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Małochwieju Dużym i Latyczowie gmina Krasnystaw, stanowiących własność gminy:
  5. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Krupiec gm. Krasnystaw;
  6. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Krupe gm. Krasnystaw;
  7. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Zakręcie gm. Krasnystaw;
  8. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017;
  9. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  10. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku;
  11. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku;
  12. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 8. Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Krasnystaw w roku szkolnym 2016/2017.
 9. Rozpatrzenie informacji:
  1. o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.;
  2. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.;
  3. o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. instytucji kultury.
 10. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2016.
 11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 12. Informacje i komunikaty.
 13. Zamknięcie obrad XXVI  sesji Rady Gminy Krasnystaw.

Z poważaniem:   
/-/   Mirosław Berbeć

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u