Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnystaw

środa, 20 września 2017

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), zawiadamiam o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie pojedynczych stanowisk słupowych linii 110 kV Krasnystaw - Rejowiec" z dnia 20 września 2017 r., znak: GK.6220.4.2017.

czytaj więcej ...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u