INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW !!!

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW!!!
o naborze wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na 2017r.

Informujemy mieszkańców, iż Gmina Krasnystaw pozyskała dotację na 2017r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Krasnystaw.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od dnia 20 marca do dnia 30 kwietnia 2017r. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędzie Gminy Krasnystaw (pokój 105).

O dofinansowanie 100% kosztów związanych z usunięcia wyrobów zawierających azbest mogą ubiegać się:

  • osoby fizyczne,
  • wspólnoty mieszkaniowe posiadające nieruchomości na terenie Gminy Krasnystaw.

Do dofinansowania kwalifikują się :

  1. Koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest,
  2. Koszty usunięcia odpadów zawierających azbest zmagazynowanych na działkach gruntowych tj. koszty transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, w przypadku udokumentowania przez właściciela odpadów wykonania prac rozbiórkowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zmianami).

Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.


Realizacja tych zadań odbywać się będzie na zamówienie publiczne Gminy Krasnystaw przez wykonawcę wybranego w drodze przetargu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz przy pełnej merytorycznej i formalno-prawnej odpowiedzialności Gminy Krasnystaw. Szczegółowe informacje dot. procedury naboru wniosków, wzór wniosku można uzyskać w siedzibie Tut. Urzędu w pokoju 208 lub są do pobrania ze strony internetowej www.krasnystaw.ug.gov.pl zakładka Dofinansowanie Azbest.

Krasnystaw, 01.03.2017r.

Wójt Gminy Krasnystaw
/-/ mgr inż. Janusz Korczyński

 

Wniosek

 

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u