Wiadomości

booksBiblioteki w gminie Krasnystaw wznowiły działalność. Wypożyczać i oddawać książki można zarówno w głównej bibliotece w Siennicy Nadolnej, jak i jej filii w Niemienicach, a w piątek 15 maja dołączy do nich kolejna filia - w Krupem.

insp wet1

Informuję, że w okresie od 20 maja do 7 czerwca 2020 r. na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Czytaj więcej...

logo.herbugk wnsp 203Konsultacje społeczne
„Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw na lata 2021-2027
z perspektywą do roku 2030”

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem dokumentu pn.”Strategia Rozwoju Gminy Krasnystaw na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” zarządzone zostały konsultacje społeczne w celu poznania opinii oraz zebrania wniosków i uwag mieszkańców gminy Krasnystaw w sprawie ww. dokumentu.

Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowych dokumentów z podaniem treści uwagi, propozycji zmian oraz ich uzasadnieniem.

powiatkrasnystw logoZgodnie z art. 1 ld ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256) Starosta Krasnostawski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Krasnystaw ul. M. Konopnickiej 4. 22-300 Krasnystaw w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Przebudowa wraz z rozbudową dróg gminnych Nr 126035 L i Nr 126036L w miejscowości Siennica Nadolna na terenie Osiedla Cukrowni".

Czytaj więcej...

drogaGmina Krasnystaw rozpoczęła utwardzanie dróg lokalnych, zgłoszonych do remontów przez mieszkańców, za pieniądze z funduszu sołeckiego. Pierwsze prace zostały wykonane w tym tygodniu w Stężycy Łęczyńskiej i Stężycy Nadwieprzańskiej oraz w Zakręciu. Mieszkańcy gminy Krasnystaw mogą korzystać z pieniędzy wyodrębnionych w budżecie na fundusz sołecki po raz pierwszy. - Na zebraniach wiejskich, na których zapadały decyzje o rozdysponowaniu pieniędzy sugerowałam, by wykorzystać je na inicjatywy, przynoszące wymierne efekty dla lokalnych społeczności.