Wiadomości

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw Krasnystaw, dnia 31.05.2021 r.
RG.0002.3.2021

ZAWIADOMIENIE


Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXV sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 8 czerwca 2021 r. na godz.10:00.

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) wójt co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie jego działalności w roku poprzednim.

 

Plakat spotkania z NGO

Szanowni Państwo,

ZAPRASZAMY przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz obywatelki i obywateli oraz samorządowców zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa lubelskiego.

Od 1 stycznia 2021 r. na terenie Powiatu Krasnostawskiego jest świadczona nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Podkategorie