Wiadomości

Konkurs na „Tradycyjną Ozdobę Bożonarodzeniową

inspekcja wet

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że 18 listopada 2021r. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2024 zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Czytaj więcej ...

stypendia
Osoby, które otrzymały pomoc materialną - stypendium szkolne - w formie zwrotu kosztów poniesionych na cele edukacyjne, prosimy o złożenie dokumentów potwierdzających dokonanie w/w wydatków (np.: faktury, bilety miesięczne) 

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00, do 6 grudnia 2021 r. Biuro Obsługi Interesantów pok. nr 13

inspekcja wetPowiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że na terenie polski stwierdzono do dnia dzisiejszego tj. 16. 11.2021r. 350 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu oraz liczne przypadki choroby u ptactwa dzikiego. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji ...

Czytaj więcej ...

herbugk
Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)  Wójt Gminy Krasnystaw informuje, że przystępuje do kontroli właścicieli nieruchomości w miejscowościach: Niemienice, Zażółkiew, Rońsko i Krynica w zakresie posiadania aktualnych umów na wywóz nieczystości ciekłych.