Wiadomości

dodatek w

DODATKI NA ŹRÓDŁA CIEPŁA
OPALANE PELLETEM, DREWNEM, GAZEM LPG, OLEJEM

 Od 22 września Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przyjmuje wnioski o wypłaty dodatków na pellet, drewno, gaz LPG, olej opałowy.
Dodatek dla gospodarstwa domowego wyniesie:

zawiadamiam, że na wniosek Pana Marcina Suchety, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne dla odcinka realizacyjnego nr 2: węzeł „Łopiennik" (bez węzła) - węzeł „Krasnystaw Północ" (bez węzła) na terenie gmin: Łopiennik Górny i Krasnystaw, powiat krasnostawski, województwo lubelskie.

Czytaj więcej ...

herbugk mm

Na podstawie art. 36 k.p.a. w związku z art. 35 § 3 k.p.a. zawiadamiam,
wnioski o przyznanie dodatku węglowego zostaną rozpatrzone w terminie do upływu 60 dni od daty złożenia wniosku.

herbugk mKrasnystaw, dnia 15.09.2022 r.

Przewodniczący
 Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.7.2022


ZAWIADOMIENIE


Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XXXIX sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 23 września 2022 r. na godz. 8:00.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Podkategorie