herbugk mKrasnystaw, dnia 04.10.2021 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.7.2021

 

 

ZAWIADOMIENIE

 Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXIX sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 12 października 2021 r. na godz.10:00.
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203  - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXIX sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały:
  1. w sprawie przystąpienia Gminy Krasnystaw do realizacji projektu „W kierunku samowystarczalności energetycznej” finansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Miejskiego w ramach Programu Horyzont 2020.
 8. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
 9. Zamknięcie XXIX sesji Rady Gminy Krasnystaw.

 


Przewodniczący Rady Gminy
   /-/ Krzysztof Golec