Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw Krasnystaw, dnia 31.05.2021 r.
RG.0002.3.2021

ZAWIADOMIENIE


Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXV sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 8 czerwca 2021 r. na godz.10:00.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXV sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku w Stężycy Kolonii;
  2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Wincentowie gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy;
  3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Józefowie gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy;
  4. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krasnystaw na lata 2021-2030;
  5. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krasnystaw na lata 2021-2025;
  6. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krasnystaw;
  7. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  8. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
 8. Rozpatrzenie „Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2020 dla gminy Krasnystaw”.
 9. Rozpatrzenie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krasnystaw za lata 2019-2020”.
 10. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
 11. Zamknięcie XXV sesji Rady Gminy Krasnystaw.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Krzysztof Golec     

projekty uchwał