Krasnystaw, dnia 22.04.2021 r. 

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.2.2021

   Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXIV sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na  dzień 29 kwietnia 2021 r. na godz.10:00.

Sesja odbędzie się w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 – II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXIV sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasnystaw”;
  2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasnystaw;
  3. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Małochwiej Duży gmina Krasnystaw;
  4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości położonych w Niemienicach gmina Krasnystaw, stanowiących własność gminy;
  5. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Krupe gm. Krasnystaw;
  6. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy;
  7. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkt sprzedaży na terenie Gminy Krasnystaw i zwrotu części tej opłaty;
  8. w sprawie przystąpienia Gminy Krasnystaw do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw;
  9. w sprawie przystąpienia do opracowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
  10. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  11. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021;
  12. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku.
 8. Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie za 2020 rok”.
 9. Rozpatrzenie „Sprawozdania z rocznego planu realizacyjnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Krasnystaw na lata 2019-2021”.
 10. Rozpatrzenie „Sprawozdania z rocznego planu realizacyjnego Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krasnystaw za  2020 rok”.
 11. Rozpatrzenie „Monitoringu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2020”.
 12. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
 13. Zamknięcie XXIV  sesji Rady Gminy Krasnystaw.

Nadmieniam, iż w związku ze wzrostem zachorowań na COVID – 19, sesja odbędzie się bez udziału Sołtysów oraz bez publiczności.

 

Przewodniczący Rady Gminy
 
        /-/ Krzysztof Golec    

Projekty uchwał