Krasnystaw, dnia  28.10.2020 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw 
                 
RG.0002.7.2020              


    Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

zwołuję XXI sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw
na dzień 3 listopada 2020 r. na godz. 10:00.


   Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw
(pokój Nr 203 - II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek  XXI sesji Rady Gminy Krasnystaw:

 1. Otwarcie XXI  sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XX sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków
  2. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
  3. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020
  4. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021
  5. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2021
  6. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021
 8. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krasnystaw w roku szkolnym 2019/2020.
 9. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
 10. Zamknięcie XXI  sesji Rady Gminy Krasnystaw.

   Informuję, że w związku z panującą w całym kraju sytuacją epidemiologiczną, sesja Rady Gminy Krasnystaw może odbyć się w trybie zdalnym lub mieszanym.

    Nadmieniam, iż w związku ze wzrostem zachorowań na COVID – 19, sesja odbędzie się bez udziału Sołtysów oraz bez publiczności.

   Przypominam, że podczas sesji rady gminy obowiązuje reżim sanitarny. Radni i inni uczestnicy sesji winni przestrzegać zasad sanitarnych obowiązujących na terenie Urzędu Gminy Krasnystaw.


Z poważaniem:  
/-/ Krzysztof Golec

projekty uchwał