ugkKrasnystaw, dnia 30.05 .2023 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.6.2023

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam o zwołaniu XLIX sesji VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 5 czerwca 2023 r. na godz. 11:00.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek obrad XLIX sesji Rady Gminy Krasnystaw:

 1. Otwarcie XLIX sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku,
  2. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Stężyca Kolonia gmina Krasnystaw,
  3. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Małochwiej Duży gmina Krasnystaw,
  4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Niemienice gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy,
  5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Zakręcie gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy.
 8. Rozpatrzenie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krasnystaw za lata 2021-2022”.
 9. Rozpatrzenie „Monitoringu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krasnystaw na lata 2021-2025”.
 10. Rozpatrzenie „Oceny zasobów pomocy społecznej”.
 11. Rozpatrzenie „Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.
 12. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
 13. Zamknięcie XLIX sesji Rady Gminy Krasnystaw.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Golec