herbugk m

Krasnystaw, dnia  25.01.2023 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.1.2023
                

ZAWIADOMIENIE
 

    Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLIV sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 31 stycznia 2023 r. na godz. 10:00.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203- II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek obrad XLIV sesji Rady Gminy Krasnystaw:

 1. Otwarcie XLIV sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  2. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej  na rok 2023,
  3. w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnystaw na 2023 r.,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych,
  5. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowościach Stężyca Nadwieprzańska, Stężyca Łęczyńska i Stężyca Kolonia gm. Krasnystaw i Łopiennik Podleśny gm. Łopiennik Górny,
  6. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Krasnystaw,
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  8. w sprawie przystąpienia Gminy Krasnystaw do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,
  9. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 8. Przedłożenie sprawozdań komisji stałych Rady Gminy za rok 2022.
 9. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
 10. Zamknięcie XLIV sesji Rady Gminy Krasnystaw.

    
Przewodniczący Rady Gminy

        /-/ Krzysztof Golec