ppgr

Załącznik do Zarządzenia nr 93/2022
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 07.10.2022 r.


PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU GRANTOWEGO WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W RZOWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR – UMOWA NR 46/2022

Niniejsza procedura została opracowana w związku z przystąpieniem Gminy Krasnystaw do realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – GRANTY PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

1. Projekt zakłada nabycie i przekazanie przez Gminę Krasnystaw sprzętu komputerowego uprawnionym wnioskodawcom tj. członkom rodziny w linii prostej, zatrudnionej w zlikwidowanym PGR na podstawie złożonych oświadczeń oraz innych dokumentów pozytywnie zweryfikowanych zgodnie z § 4ust. 14 Regulaminu Konkursu Grantowego.
2. Sprzęt komputerowy jest przeznaczony na realizacje zadania związanego z edukacją zdalna dzieci z rodzin z obszarów dotkniętych skutkami likwidacji Państwowych Gospodarstwa Rolnych, którzy nie otrzymali tożsamego wsparcia z innych działań przeznaczonych do ograniczenia i niwelacji skutków pandemii COVID -19.
3. Każda uprawniona osoba otrzymuje sprzęt komputerowy na podstawie złożonego w Urzędzie Gminy Krasnystaw winsoku wraz z i oświadczeniami i innymi wymaganymi dokumentami.
4. Przekazanie sprzętu jest dokonywanie nieodpłatnie na podstawie Umowy darowizny sprzętu komputerowego wraz z protokołem przekazania – przyjęcia sprzętu komputerowego.
5. Przekazany sprzęt staje się własnością wnioskodawcy, jednakże wnioskodawca jest odpowiedzialny za jego odpowiednie utrzymanie, konserwację, a przede wszystkim użycie zgodnie z przeznaczeniem przez osobę wskazaną w Oświadczeniu dla rodzica/ opiekuna prawnego (Załącznik Nr 7 do Regulaminu Konkursu Grantowego) lub Oświadczeniu ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletniość (Załącznik Nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego)
6. Wnioskodawca jest materialnie odpowiedzialny za uszkodzenie czy utratę sprzętu, nie objętego gwarancją lub wynikające z użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem.
7. Obowiązkiem wnioskodawcy jest składanie corocznie Oświadczeń przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy darowizny.
8. Gmina Krasnystaw ma możliwość żądania okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu , w terminie wskazanym przez Wójta Gminy Krasnystaw.

ppgr