herbugk mmKrasnystaw, dnia 19.10.2022 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.8.2022

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XL sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 25 października 2022 r. na godz. 9:00.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek obrad XL sesji Rady Gminy Krasnystaw:

 1. Otwarcie XL sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  2. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022,
  3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Stężycy Nadwieprzańskiej gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy,
  4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Krynicy gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy,
  5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Bzitem gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy,
  6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Widniówce Kolonii gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy,
  7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Krupcu gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy,
  8. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Krasnystaw,
  9. w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Krasnystaw od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości, na których wybudowano drogi o znaczeniu lokalnym w ramach inwestycji pn. ,,Budowy drogi ekspresowej S-17 Piaski—Hrebenne” część 1 na odcinku realizacyjnym nr 3: węzeł ,,Krasnystaw Północ” („Krasnystaw I”) wraz z węzłem – węzeł ,,Izbica” (,,Tarzymiechy”)– wraz z węzłem, o długości ok.17,8 km znajdujących się na terenie Gminy Krasnystaw oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia zadania zarządzania tymi drogami,
  10.  w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
 8. Rozpatrzenie informacji przedłożonej przez Wójta Gminy:
  1. informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022 w Gminie Krasnystaw.
 9. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
 10. Zamknięcie XL sesji Rady Gminy Krasnystaw.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Golec       

Projekty uchwał
  (archiwum zip)