Realizowane projekty

NFOSiGW

Tytuł projektu: Przygotowanie dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Krasnystaw”.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w formie dotacji z budżetu państwa w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gmina Krasnystaw informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbestjest dotowana na podstawie umowy nr 102./2020/D/OZ z dnia 17.07.2020 r. zawartej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100 % kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

wfosigw