Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony w 1998 roku na podstawie Rozporządzenia Wojewody Chełmskiego Nr 51 z dnia 26.06.1998r. Ogółem zajmuje powierzchnię ok. 26.963 ha, na terenie Gminy Krasnystaw jest to obszar ok. 6.779 ha.
Obszar składa się z dwóch enklaw przedzielonych Skierbieszowskim Parkiem Krajobrazowym. Na terenie Gminy Krasnystaw obejmuje swym zasięgiem całą południową część gminy oraz w części północnej dolinę rzeki Wieprz. Jest to niezwykle malowniczy teren Wyniosłości Giełczewskiej i Działów Grabowieckich, o bardzo dużych walorach krajobrazowych, odznaczający się urozmaiconą rzeźbą terenu w postaci suchych dolinek i wąwozów oraz okazami rzadkiej roślinności. Jest to Obszar o dużych walorach widokowych. Na terenie Obszaru wprowadzone są ogólne zasady zagospodarowania:

Realizacja nowych inwestycji nie może kolidować z nadrzędną funkcją Obszaru i obniżać jego wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Dla istniejących uciążliwych budowli lub urządzeń należy podejmować prace zmierzające do zmniejszenia ujemnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Obiekty przyrodnicze o najwyższych walorach winny być udostępniane dla celów turystyczno-poznawczych. Na terenie Obszaru wprowadzone są zakazy dot. lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska oraz budowy obiektów istotnie zmniejszających walory przyrodnicze lub krajobrazowe., wydobywania surowców mineralnych za wyjątkiem kopalni piasku , gliny, żwiru lub torfu uwzględnionych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, prowadzenia trwałych odwodnień terenu powodujących degradację gleby oraz odwadniania nie użytkowanych gospodarczo bagien i torfowisk zwłaszcza śródleśnych i śródpolnych, dokonywania zmian koryt rzecznych za wyjątkiem działań związanych z renaturalizacją stosunków wodnych., składowania odpadów lub innych nieczystości oraz wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi.


Na Obszarze nie ma ograniczeń gospodarki leśnej. W obrębie Obszaru ochronie pomnikowej podlega : lipa drobnolistna, buk zwyczajny, dąb szypułkowy, kasztany jadalne i tulipanowiec. Do rzadkich gatunków roślin należą : goryczka krzyżowa, obuwnik pospolity, storczyk kukawka i inne.
Na terenie Obszaru do dzisiaj pozostają zachowane ślady bogatej przeszłości. Najciekawsze pod względem historycznym miejsca to : „ Grobisko” - murowany grobowiec o kształcie piramidy wzniesiony w I poł. XVII w. w Krynicy wraz z mauzoleum arianina Pawła Orzechowskiego – jest to pomnik przyrody nieożywionej. Interesujące są też ruiny zamku wzniesionego w końcu XVI w. z pozostałościami fortyfikacji, ruin murów i fos z XV/XVI w. oraz dworu i parku w Krupem, dwór drewniany z II poł. XIX w. w otoczeniu pozostałości parku w Białce, wiatrak „Koźlak ” w Tuligłowach, obiekty sakralne w Stężycy , Krupem. Przez Obszar przebiegają trasy szlaków turystycznych : szlak „Tadeusza Kościuszki ” oraz szlak „ Ariański ” wspaniale nadające się do uprawiania turystyki i wypoczynku.