Fundusze Unijne

EFRR logo poziomo

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz udziału energii pochodzącej z OZE poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych i montaż paneli fotowoltaicznych w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Małochwiej Duży.

W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące kluczowe rezultaty projektu:

EFRR logo poziomo

Cel nadrzędny projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Krasnystaw” - poprawa stanu środowiska oraz wzrost potencjałów rozwojowych Gminy Krasnystaw i jakości życia mieszkańców.

fe2017

Projekt pt.: „Wiem kim jestem, wiem kim zostanę” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 12 Kształcenie, kwalifikacje i kompetencje
Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

EFRR logo poziomo

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie 415 szt. instalacji kolektorów słonecznych do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.


   W wyniku instalacji kolektorów słonecznych budynki mieszkalne zostaną wyposażone w nowoczesne urządzenia umożliwiające czerpanie energii ze źródeł odnawialnych - promieniowania słonecznego – co spowoduje wzrost bezpieczeństwa energetycznego w Gminie poprzez dywersyfikację dostaw energii. Równocześnie osiągnięty zostanie efekt ekologiczny - ograniczone zostanie zużycie surowców konwencjonalnych (węgiel, drewno), których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza i efekt cieplarniany.

log lgd

Operacja realizowana jest w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

   W dniu 30 marca 2017 r. w Lubinie podpisano umowę przyznania pomocy dotyczącą realizacji operacji pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Stężyca Nadwieprzańska.