ugf

Operacja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w zakresie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Cel realizacji operacji: poprawa warunków życia, prowadzenia działalności gospodarczej oraz lepsza dostępność mieszkańców do ośrodków usług publicznych poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 126033L o długości 0,934 km w msc. Krupiec i Wincentów.

Zakres operacji obejmuje przebudowę drogi gminnej na odcinkach od km 0+002,95
do km 0+879,98 i od km 0+908,13 do km 0+965,40. Elementy robót do wykonania:
1. roboty pomiarowe,
2. prace rozbiórkowe,
3. roboty ziemne,
4. podbudowy,
5. nawierzchnie,
6. roboty brukarskie,
7. elementy odwodnienia,
8. roboty wykończeniowe,
9. oznakowanie.

Ponadto zakres operacji obejmuje zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zgodnie z umową przyznania pomocy całkowite koszty zadania wynoszą 1 484 684,12 zł, w tym kwota pomocy ze środków EFRROW w wysokości 943 503,00 zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Materiał opracowany przez Urząd Gminy Krasnystaw
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi