fe2017

Projekt pt.: „Wiem kim jestem, wiem kim zostanę” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 12 Kształcenie, kwalifikacje i kompetencje
Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia ogólnego
i rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół, poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych
i pozaszkolnych dla 220 uczniów oraz udoskonalenie kompetencji zawodowych
u 4 nauczycieli informatyki.

Planowane efekty: rozwój kompetencji kluczowych i cyfrowych niezbędnych na rynku pracy, przyczyniających się do zwiększenia motywacji do nauki i jej dalszej kontynuacji przez uczniów objętych interwencją.

Wartość projektu: 570 539,22 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 515 864,22 zł