log lgd

Operacja realizowana jest w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

   W dniu 30 marca 2017 r. w Lubinie podpisano umowę przyznania pomocy dotyczącą realizacji operacji pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Stężyca Nadwieprzańska.

   Cel realizacji operacji: poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez udostępnienie nowoczesnej infrastruktury i wyposażenia w Domu Ludowym w Stężycy Nadwieprzańskiej.

   Realizacja operacji ma na celu stworzenie warunków lokalowych do rozwoju działalności społeczno - kulturalnej w miejscowości Stężyca Nadwieprzańska. Przebudowa i wyposażenie budynku umożliwi mieszkańcom miejscowości lepszy dostęp do usług społeczno-kulturalnych. Uatrakcyjnienie oferty obiektu winno zapewnić poprawę jakości życia na terenach wiejskich i zapobiegać różnicom w dostępie do infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej pomiędzy obszarami wiejskimi a centrami miejskimi. Zakłada, się że podjęte działania w ujęciu długofalowym pozytywnie wpłyną na zmniejszenie tendencji migracyjnych z obszarów wiejskich. Realizacja projektu pozwoli na powołanie nowych form aktywności w dziedzinach rekreacji i kultury.  


   Zakres operacji obejmuje zakup wyposażenia oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie opisanym poniżej.

Zakup wyposażenia:

  • stół konferencyjny 18 szt.
  • krzesła 144 szt.
  • „piłkarzyki” 1 szt.
  • bilard 1 szt.

Roboty budowlane w zakresie:

  • branża sanitarna (wymiana ogrzewaczy gazowych),
  • roboty ogólnobudowlane,
  • branża elektryczna (oprawy oświetleniowe).


   Operacja została wybrana do realizacji na podstawie konkursu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” dla przedsięwzięcia 2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru - Lokalnej Strategi Rozwoju.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Materiał opracowany przez Urząd Gminy Krasnystaw
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi