herbugk wPrzewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw    
                                 Krasnystaw, dnia  22.06.2022 r.

RG.0002.5.2022

                                              

 ZAWIADOMIENIE

            Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XXXVII sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 30 czerwca 2022 r. na godz.10:00.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203
- II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Gminy Krasnystaw:

 1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Krasnystaw za 2021 rok”:
 1. przedstawienie raportu o stanie gminy przez Wójta Gminy Krasnystaw,
 2. przeprowadzenie debaty nad raportem,
 3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krasnystaw wotum zaufania.
 1. Absolutorium dla Wójta Gminy Krasnystaw.
 1. Rozpatrzenie:
 1. sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krasnystaw za rok 2021,
 2. sprawozdania finansowego gminy Krasnystaw za rok 2021,
 3. informacji o stanie mienia gminy Krasnystaw za rok 2021.
 1. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Wójta Gminy Krasnystaw rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2021,
 2. przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej – Uchwała nr 1/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krasnystaw z tytułu wykonania budżetu za rok 2021,
 3. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej    w Lublinie w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnystaw o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krasnystaw z tytułu wykonania budżetu za rok 2021,
 4. przedstawienie opinii komisji stałych rady gminy,
 5. dyskusja,
 6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Krasnystaw z wykonania budżetu za 2021 rok,
 7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krasnystaw z tytułu wykonania budżetu za 2021rok.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2021 instytucji kultury.
 2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krasnystaw na rok szkolny 2022/2023,
 2. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krasnystaw” ,
 3. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 4. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej  na rok 2022.

11.  Rozpatrzenie „Sprawozdania z realizacji programu wspierania rodziny Gminy Krasnystaw na lata 2019-2021”.

12.  Rozpatrzenie „ Monitoringu gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Krasnystaw na lata 2021-2025”.

     13. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.

     14. Zamknięcie XXXVII sesji Rady Gminy Krasnystaw.

           

Przewodniczący Rady Gminy

  /-/ Krzysztof Golec

Projekty uchwał