herbugk wPrzewodniczący         
Rady Gminy Krasnystaw 
RG.0002.10.2021
Krasnystaw, dnia 21.12.2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zwołuję XXXII sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 30 grudnia 2021 r. na godz.10.00.
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.Porządek obrad XXXII sesji Rady Gminy Krasnystaw:
1. Otwarcie XXXII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Krasnystaw.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
1) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
2) w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022,
3) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punkcie przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Krasnystaw oraz warunków całkowitego zwolnienia z tych opłat,
5) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
8. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Krasnystaw na 2022 rok.
9. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnystaw na 2022 rok.
10. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Krasnystaw na 2022 rok.
11. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
12. Zamknięcie XXXII sesji Rady Gminy Krasnystaw.


                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                                      /-/ Krzysztof Golec

 

projekty uchwał