herbugk w

Przewodniczący                                                   
Rady Gminy Krasnystaw                                                 
RG.0002.6.2021

Krasnystaw, dnia  08.09.2021 r.

                                              

                                                          

 

 

ZAWIADOMIENIE


Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXVIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 14 września 2021 r. na godz.10.30.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 - II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

           

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
 • w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie SIM Lubelskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • w sprawie zatwierdzenia wniosku Wójta Gminy o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów przez gminę Krasnystaw w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Krupiec gmina Krasnystaw,
 • w sprawie zmian w uchwale budżetowej  na rok 2021.

       8.  Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.

       9.   Zamknięcie XXVIII sesji Rady Gminy Krasnystaw.

           

                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                              /-/ Krzysztof Golec

 

 

Projekty uchwał