herbugk wKrasnystaw, dnia 2 marca 2021 r.

Przewodniczący                                               
Rady Gminy Krasnystaw                    
RG.0002.1.2021
                


Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na 9 marca 2021 r. na godz. 10:00.
Sesja odbędzie się w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 – II piętro), ul. Marii  Konopnickiej 4.

 

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad sesji.
3.    Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5.    Informacja Wójta o podejmowanych działaniach między sesjami.
6.    Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych. 
7.    Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
1)    w sprawie przystąpienia Gminy Krasnystaw do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
2)    w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnystaw na 2021 r.;
3)    w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
4)    w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021;
5)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku;
6)    w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
8.    Przedłożenie sprawozdań komisji stałych rady za rok 2020.
9.    Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krasnystaw za rok 2020.
10.    Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za rok 2020.
11.    Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w 2020 r. 
12.    Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r.
13.    Raport z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”  w 2020 r.
14.    Wolne wnioski i informacje.
15.    Zamknięcie obrad.

Nadmieniam, iż w związku ze wzrostem zachorowań na COVID – 19, sesja odbędzie się bez udziału Sołtysów oraz bez publiczności.

Przewodniczący Rady Gminy   
        /-/ Krzysztof Golec

Projekty uchwał