herbugk wKrasnystaw, dnia 21.12.2020 r.
Przewodniczący 
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.8.2020
                

    Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXII sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na 29 grudnia 2020 r. na godz. 10:00.
     W związku z obowiązującym stanem epidemii w Polsce i ze względów bezpieczeństwa, XXII sesja Rady Gminy Krasnystaw odbędzie się w formie hybrydowej, oznacz to, że część radnych będzie obecna w urzędzie, zaś pozostali będą obradować zdalnie.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad sesji.
3.    Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Krasnystaw.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5.    Informacja Wójta o podejmowanych działaniach między sesjami.
6.    Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych. 
7.    Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
1)    w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021
2)    w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
3)    w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020
4)    w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
5)    w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Białka PSO gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy
6)    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Krupcu gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy
7)    w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
8)    w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2023
9)    w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
8.    Przedstawienie informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok.
9.    Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Krasnystaw na 2021 rok.
10.    Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnystaw na 2021 rok.
11.    Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Krasnystaw na rok 2021.
12.    Wolne wnioski i informacje.
13.    Zamknięcie obrad.

Nadmieniam, iż w związku ze wzrostem zachorowań na COVID – 19, sesja odbędzie się bez udziału Sołtysów oraz bez publiczności.


Przewodniczący Rady Gminy 
  
        /-/ Krzysztof Golec

Projekty uchwał skierowane pod obrady sesji