herbugk wKrasnystaw, dnia  23.09.2020 r.

Przewodniczący 
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.6.2020   

Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XX sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień  29 września  2020 r.  na  godz. 1100.
            Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203
- II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek  XX sesji Rady Gminy Krasnystaw:

 1. Otwarcie XX  sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XIX sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Krupiec gm. Krasnystaw;
 2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Wincentowie gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy;
 3. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Krasnystaw”;
 4. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
 5. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020;
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku.
 1. Rozpatrzenie skargi na uchwałę Rady Gminy Krasnystaw Nr XVIII/141/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Krasnystaw wotum zaufania za rok 2019.
 2. Rozpatrzenie informacji przedłożonych przez Wójta Gminy:
 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku;
 2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.
 3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku instytucji kultury.
 1. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Zamknięcie XX  sesji Rady Gminy Krasnystaw.

Z poważaniem:

/-/ Krzysztof Golec

           

              Projekty uchwał

Przypominam, że podczas sesji rady gminy obowiązuje reżim sanitarny. Uczestnicy

sesji winni przestrzegać zasad sanitarnych obowiązujących na terenie Urzędu Gminy Krasnystaw.