herbugk w

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.5.2020
Krasnystaw, dnia  12.08.2020 r.

Uprzejmie informuję, iż działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołałem XIX sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień  20 sierpnia  2020 r.  na  godz. 1000 .
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw ( pokój Nr 203 
- II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek  XIX sesji Rady Gminy Krasnystaw:

 1. Otwarcie XIX  sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie petycji wniesionej do Rady Gminy Krasnystaw.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Krasnystaw.
 9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Siennicy Nadolnej gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy;
 2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Małochwieju Dużym i Latyczowie gmina Krasnystaw, stanowiących własność gminy;
 3. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Krasnystaw do przygotowania
  i realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Wieży Ariańskiej w miejscowości Krynica”
  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej i przystąpienie Gminy Krasnystaw do realizacji projektu pn. „Prace na liniach kolejowych 69 i 72 odcinek Rejowiec -Zawada-Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada”;
 5. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Krasnystaw do realizacji projektu
  w ramach konkursu otwartego nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20, Typ projektu:1.2; Tytuł projektu: ”Leśne Krasnoludki” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie12.1 Edukacja przedszkolna;
 6. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Krasnystaw do partnerstwa Gmin
  i Powiatów oraz pozostałych interesariuszy w celu utworzenia Lubelskiego Okręgu Rolno-Spożywczego;
 7. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020;
 8. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku;
 9. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw na lata 2021-2030”.
 1. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Omówienie projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Krasnystaw”.
 3. Zamknięcie XIX  sesji Rady Gminy Krasnystaw.

Z poważaniem:
/-/ Krzysztof Golec

           

               

Załączniki:

 1. projekty uchwał
 2. Strategia Rozwoju Gminy Krasnystaw na lata 2021-2030 - projekt