herbugk wPrzewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.2.2020 Krasnystaw, dnia 23.04.2020 r.

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XVI sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 30 kwietnia 2020 r. na godz. 11:00 .
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw ( pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek XVI sesji Rady Gminy Krasnystaw:

Otwarcie XVI sesji Rady Gminy Krasnystaw i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Informacja o sporządzeniu protokołu z XV sesji Rady Gminy Krasnystaw.
Rozpatrzenie przedłożonych projektów uchwał:
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020;
zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku;
w sprawie przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym płatnikami tego podatku;
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości;
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnystaw;
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnystaw na 2020 rok;
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
i punkcie przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Krasnystaw oraz warunków całkowitego zwolnienia z tych opłat.
Przedstawienie założeń Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw na lata 2021-2030.
Zakończenie obrad XVI sesji Rady Gminy Krasnystaw.

Z uwagi na obowiązujący w kraju stan epidemii oraz wprowadzone ograniczenia i zakazy, Sołtysów oraz osoby zainteresowane uczestnictwem w sesji, proszę do ograniczenia udziału w sesji do oglądania przekazu online, który będzie dostępny na stronie Gminy Krasnystaw http://www.krasnystaw.ug.gov.pl.

Ewentualne uwagi lub wnioski dotyczące projektów uchwał skierowanych na sesję, proszę zgłaszać za pośrednictwem radnych lub kierować pisemnie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r.

Projekty uchwał skierowane na sesję

Z poważaniem:

/-/ Krzysztof Golec