Zarządzenie Nr 24/2021
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 03.03.2021 r.

w sprawie powołania Koijnisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krasnystaw w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.