NGOWójt Gminy Krasnystaw

Ogłasza

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2022 r. poz.1327 z późn. zm.) że, dokonany został w drodze otwartego konkursu ofert wybór organizacji pozarządowych, którym udzielone zostanie wsparcie w realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie realizacji zadań w następujących zakresach:

Ogłoszenie
Wójta Gminy Krasnystaw

o wyborze ofert organizacji pozarządowych, którym w 2022 r. udzielone zostanie wsparcie w realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie realizacji zadań w następujących zakresach: t na realizację zadań publicznych Gminy Krasnystaw w zakresie a) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym , b) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej .

Zarządzenie Nr 16/2022
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krasnystaw w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Krasnystaw


Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2020 r. poz.1057) że, dokonany został w drodze otwartego konkursu ofert wybór organizacji pozarządowych, którym udzielone zostanie wsparcie w realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie realizacji zadań w następujących zakresach: