Turystyka   Ochrona powietrza  Ochrona wód    Odpady    Edukacja    Programy    Nagrody   Opracowania

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo

Rada

Komisje

Sołectwa

Referaty

Stanowiska

Jednostki

Statut

Regulamin

Uchwały

Podatki

Przetargi

Historia

Turystyka

Infrastruktura

Przemysł

Ochrona Środowiska

Inwestycje

Szkoły

Przedszkola

Ochrona Środowiska


Na terenie Gminy Krasnystaw położone są następujące obiekty przyrodnicze :

1. Rezerwat „Wodny Wód ” w Niemienicach
2. Skierbieszowski Park Krajobrazowy
3. Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu

     Wszystkie obiekty objęte ochroną konserwatorską znajdują się w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasnystaw. Działania Gminy związane z wydawaniem decyzji administracyjnych na terenie tych obiektów uwzględniają zasady racjonalnego wykorzystania zasobów przyrody i zachowania równowagi przyrodniczej.
 

REZERWAT „WODNY DÓŁ”

Rezerwat „Wodny Dół ” położony jest w miejscowości Niemienice i zajmuje powierzchnię 186 ha. Jest to krajobrazowo-leśny obszar uznany za rezerwat przyrody  na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14.06.1996r. / M.P. Nr 42, poz.414 /.
Rezerwat Wodny Dół
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych szczególnego krajobrazu Wyniosłości Giełczewskiej, w tym malowniczych rozcięć erozyjnych pokrytych lessem z wyjątkowo rzadkimi i chronionymi roślinami. W rezerwacie warstwa drzew jest ważnym elementem ekosystemu leśnego i stanowi jeden z przedmiotów ochrony. Realizacja ochrony rezerwatowej zmierza do jak największego ograniczenia ingerencji człowieka w procesy zachodzące w ekosystemach leśnych, lecz nie na całym obszarze. Ingerencja człowieka polega na wykorzystywaniu powstałych w drzewostanach sosnowych w sposób naturalny luk w celu sadzenia w nich gatunków optymalnych dla tut. siedlisk. Dopuszcza się też tutaj możliwość wykonywania cięć sanitarnych. Na pozostałym obszarze rezerwatu nie wykonuje się zabiegów. Konieczne jest natomiast stałe obserwowanie procesów w nim zachodzących.
W przypadku zdarzeń klęskowych dopuszcza się usuwania drzew np. po wiatro lub śniegołomach lub w przypadku gradacji owadów lub innych organizmów w rozmiarach zagrażających trwałości lasu. Zabiegi te są prowadzone doraźnie, w zależności od potrzeby.
W ostatnich latach dwukrotnie były prowadzone zabiegi zwalczania gradacji kornika drukarza. Na obrzeżach rezerwatu stale są wykładane pułapki na cetyńce i drwalnika paskowanego. Prowadzi się stały monitoring występowania brudnicy mniszki.
Pomimo znacznego zniekształcenia szaty roślinnej rezerwatu w runie odnaleźć można szereg osobliwości florystycznych.
Największą zCieszynianka wiosenna nich jest cieszynianka wiosenna, niezwykle rzadka roślina pasma Karpat, objęta ścisłą ochroną. Cieszynianka wiosenna jest gatunkiem szczególnej troski, którego utrzymanie na terenie rezerwatu wymaga stałego i systematycznego prowadzenia zabiegów ochronnych. Jest to jedyny żyjący przedstawiciel. Obecnie znane są 4 stanowiska tego gatunku oderwane od głównego zasięgu m.in. stanowisko zlokalizowane na 2-ch zboczach wąwozu w rezerwacie. Każdego roku jest prowadzona aktywna ochrona tej rośliny polegająca na obserwacji żywotności i dynamiki rozwojowej oraz na odsłanianiu stanowisk poprzez rozluźnianie gatunków podszytowych. Zabiegi te prowadzone są pod nadzorem naukowców UMCS  w Lublinie. Prowadzi się też okresowe oceny stanu jej liczebności.  Obok niej w runie rezerwatu występuje kilka innych gatunków objętych ścisłą ochroną lub częściową oraz gatunki górskie rzadko spotykane poza obszarem górskim w naszym kraju.
Do najbardziej interesujących gatunków roślin zaliczamy : paprotka zwyczajna, parzydełko leśne, wawrzynek szerokolistny, buławiak wielkokwiatowy, gnieźnik leśny, omieg górski, skrzyp pstry i inne. Obszar rezerwatu „Wodny Dół ” cieszy się zainteresowaniem naukowców, prowadzone są badania w wielu dziedzinach takich jak np. botanika, fitosocjologia, genetyka dendrologia, zoologia, ochrona lasu, fizjologia
Punkt dydaktycznyroślin drzewiastych i inne.
Rezerwat „Wodny Dół ” jest wyjątkowo dobrym obiektem do udostępnienia turystycznego. Położony w sąsiedztwie wsi Niemienice umożliwia łatwy dostęp  turystom, a bogata i rozbudowana sieć dróg leśnych pozwala na wytyczenie interesującej trasy umożliwiającej poznawanie rezerwatu.
Mając na uwadze powyższe względy w 2002r. wspólnie z Nadleśnictwem Krasnystaw i Miastem Krasnystaw na obrzeżach rezerwatu i przez obszary chronionego krajobrazu została utworzona ścieżka turystyczna o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym.
 

SKIERBIESZOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Skierbieszowski Park Krajobrazowy utworzony został w 1995r. na podstawie Rozporządzenia Wojewody Chełmskiego Nr 16 z dnia 29.12.1995r. Zajmuje powierzchnię ok. 35.488 ha, a wraz z otuliną 47.967 ha. Na terenie Gminy Krasnystaw SPK znajduje się w
Skierbieszowski Park Krajobrazowypołudniowo-wschodniej części i obejmuje Lasy Lipina o powierzchni 248 ha, natomiast otulina parku obejmuje obszar 1.559 ha i spełnia rolę ochronną przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. SPK został utworzony w celu ochrony jednego z najciekawszych pod względem krajobrazowym subregionów wschodniej Polski tj. Działów Grabowieckich. Park charakteryzuje się bardzo zróżnicowaną rzeźbą terenu. Obok nizinnego krajobrazu dolin rzeki Wojsłwaki i Wolicy dominuje tutaj krajobraz wyżynny stanowiący najwyższą część Wyżyny Lubelskiej.
 
 
Skierbieszowski Park KrajobrazowyBardzo istotnym elementem krajobrazu są lasy, które zajmują ok. 21% powierzchni parku. Cechą charakterystyczną lasów tego regionu jest duży udział buka. Są to lasy grądowe. W grądowym runie dominują rzadkie gatunki roślin / marzanka wonna, gajowiec żółty, dąbrówka rozłogowa i in./ Na dnie wąwozów występują fragmenty grądów wilgotnych i łęgów z jesionem, olszą czarna, klonem i jaworem. Na słonecznych zboczach wąwozów występują fragmenty świetlistych dębów. Inną cechą krajobrazu jest duży udział muraw kserotermicznych związanych z lessową pokrywą, urozmaiconą rzeźbą terenu i specyficznymi cechami klimatu. Skierbieszowski Park KrajobrazowyWystępują tam ciepłolubne gatunki roślin / pszaniec różowy, driakiew żółtawa i inne /. Świat zwierząt w parku charakteryzuje się mniejszą różnorodnością w porównaniu  z innymi parkami regionu. Wiąże się to z małym zróżnicowaniem zbiorowisk leśnych, niewielkim udziałem łąk, torfowisk i wód. W lasach parku występują dość rzadkie gatunki ptaków np.muchołówka mała i białoszyja, dzięcioł średni. Na nielicznych zbiornikach wodnych można spotkać m.in.perkozyrdzawoszyje, perkozki, błotniaki stawowe.  Zagospodarowanie i wykorzystanie Parku odbywa się na zasadzie racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych.
 
 

GRABOWIECKO-STRZELECKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
 

Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony w 1998r.
na podstawie Rozporządzenia Wojewody Chełmskiego Nr 51 z dnia 26.06.1998r. Ogółem zajmuje powierzchnię ok. 26.963 ha, na terenie Gminy Krasnystaw jest to obszar ok. 6.779 ha .Obszar składa się z dwóch enklaw przedzielonych Skierbieszowskim Parkiem Krajobrazowym. Na terenie Gminy Krasnystaw obejmuje swym zasięgiem całą południową część gminy oraz w części północnej dolinę rzeki Wieprz. Jest to niezwykle malowniczy teren Wyniosłości Giełczewskiej i Działów Grabowieckich, o bardzo dużych walorach krajobrazowych,
Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu odznaczający się urozmaiconą rzeźbą terenu w postaci suchych dolinek i wąwozów oraz okazami rzadkiej roślinności. Jest to Obszar o dużych walorach widokowych. Na terenie Obszaru wprowadzone są ogólne zasady zagospodarowania :
Realizacja nowych inwestycji nie może kolidować z nadrzędną funkcją Obszaru i obniżać jego wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Dla istniejących uciążliwych budowli lub urządzeń należy podejmować prace zmierzające do zmniejszenia ujemnego wpływu  na środowisko przyrodnicze. Obiekty przyrodnicze o najwyższych walorach winny być udostępniane dla celów turystyczno-poznawczych. Na terenie Obszaru wprowadzone są zakazy dot. lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska oraz budowy obiektów istotnie zmniejszających walory przyrodnicze lub krajobrazowe., wydobywania surowców mineralnych za wyjątkiem kopalni piasku , gliny, żwiru lub torfu uwzględnionych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, prowadzenia trwałych odwodnień terenu powodujących degradację gleby oraz odwadniania nie użytkowanych gospodarczo bagien i torfowisk zwłaszcza śródleśnych i śródpolnych, dokonywania zmian koryt rzecznych za wyjątkiem działań związanych z renaturalizacją stosunków wodnych., składowania odpadów lub innych nieczystości oraz wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi.
Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu
Na Obszarze nie ma ograniczeń gospodarki leśnej. W obrębie Obszaru ochronie pomnikowej podlega : lipa drobnolistna, buk zwyczajny, dąb szypułkowy, kasztany jadalne i tulipanowiec. Do rzadkich gatunków roślin należą : goryczka krzyżowa, obuwnik pospolity, storczyk kukawka i inne. 
 
 
    
 
 
 
 
 
Na terenie Obszaru do dzisiaj pozostają zachowane ślady bogatej przeszłości.  Najciekawsze pod względem historycznym miejsca to : „ Grobisko” - murowany grobowiec o kształcie piramidy wzniesiony w I poł. XVII w. w Krynicy wraz z mauzoleum arianina Pawła Orzechowskiego – jest to pomnik przyrody nieożywionej.  Interesujące są też ruiny zamku wzniesionego w końcu XVI w. z pozostałościami fortyfikacji, ruin murów i fos z XV/XVI w. oraz dworu i parku w Krupem, dwór drewniany z II poł. XIX w. w otoczeniu pozostałości parku w Białce, wiatrak „Koźlak ” w Tuligłowach, obiekty sakralne w Stężycy , Krupem. Przez Obszar przebiegają trasy szlaków turystycznych : szlak „Tadeusza Kościuszki ” oraz szlak „ Ariański ” wspaniale nadające się do uprawiania turystyki i wypoczynku. Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu

      W celu poprawy stanu przyrody podejmowane są działania związane z zalesianiem i tworzeniem skupisk roślinności. Lasy i tereny porośnięte roślinnością leśną zajmują powierzchnię 27,61 km2, w tym lasy prywatne 3,25 km2. Jest to niska lesistość. W związku z tym, iż las jest jednym z najważniejszych komponentów środowiska naturalnego opracowany został „Program zwiększenia lesistości Gminy Krasnystaw” obejmujący lata 1997 –2020, który jest konsekwentnie realizowany –corocznie zwiększa się powierzchnia leśna dzięki nowym nasadzeniom. Do 2020 roku przewidziano zalesienie około 240 ha gruntów rolniczych,
w tym ok. 200 ha gruntów prywatnych.. W Programie przewidziano przebieg granic polno-leśnych w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i określono powierzchnię przewidzianą do zalesienia. Znalazły się w nich grunty o niskich klasach
Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu bonitacyjnych V i VI oraz użytki zielone, których wykorzystanie dla celów rolniczych nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty przyrodnicze, rekreacyjne, ekonomiczne i polityczne  zalesiania są niekiedy jedyną racjonalna metodą zagospodarowania gruntów rolniczych.
Taka transformacja odpowiada podstawowym założeniom polityki ekonomicznej Państwa, w kontekście integracji Polski z UE, w tym głownie zamiany gospodarstw rolnych na leśne. Obszar gminy urozmaicony jest występowaniem skupisk roślinności o walorach przyStado Ogierów w Białcerodniczych i krajobrazowych.
      W Białce na powierzchni 8,5 ha rozciąga się park podworski o bogatym urzeźbieniu terenu, w którym występuje wiele cennych gatunków drzew. Jest to głównie starodrzew : sosna, klon, jawor, grab pospolity, rzadko spotykana robinia akacjowa, dąb szypułkowy oraz modrzew europejski. Użytkownikiem parku jest Stado Ogierów w Białce Sp. z o.o. Park w Krupem posiada częściowo zachowany starodrzew z okazami drzew pomnikowych. Jest to lipa o obwodzie pnia 6,5 m oraz jesion wyniosły o obwodzie pnia 4,3 m. Obydwa parki są oznakowane i objęte ochroną. Pod ochroną znajduje się też wzgórze widokowe w Krynicy. Ochronie podlega las sosnowy o pow. 3,20 ha.  Ze względu na dominujące w gminie rolnictwo za jedno z wiodących zadań samorząd uznał kompleksowe działania w ochronie gleb, lasów, zieleni, ukształtowania terenu i jego krajobrazu. Dla właściwej gospodarki naturalnym zasobem jakim jest ziemia konieczne jest systematyczne monitorowanie jej właściwości i zapobiegania skutkom działalności człowieka. Między innymi gmina ze swego budżetu sfinansowała badania gleb, w ten sposób że sukcesywnie przebadano teren całej gminy. Gmina prowadzi konsekwentną politykę ekorozwoju. Z jednej strony ukierunkowuje rolnictwo na produkcję nie zagrażającą zasobom środowiska, z drugiej zaś inwestuje w infrastrukturę techniczną służącą ich ochronie. W tym celu organizowane są sesje , spotkania oraz wyjazdy dla sołtysów, radnych oraz rolników , w czasie których promowany jest zrównoważony system gospodarki rolnej lub rolnictwo ekologiczne. Poza systematycznie prowadzoną akcją zadrzewiania trwa sadzenie żywopłotów przy zagrodach, uzupełnianie miejsc po usuniętych starych i chorych drzewach, zakłada się ogródki botaniczne przy placówkach oświatowych, zakłada się trawniki i ogródki kwiatowe. Pszczelarzom doradzamy, aby dodatkowo wysadzali miododajne krzewy, tworząc naturalne siedliska dla pszczół. Z pasów przydrożnych oraz z sąsiedztwa dróg eliminuje się powszechne niegdyś topole, słabe i podatne na choroby, stanowiące zagrożenie. Ich miejsce zajmują nowe nasadzenia, zgodnie z miejscowymi warunkami siedliskowymi. Aby wyzwolić w mieszkańcach potrzebę zadbania o zieleń i kwiaty w ogrodach i zagrodach, Gmina we współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie organizuje np. konkursy pt.” Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej ”. Najlepsi otrzymują sprzęt ogrodniczy i inne nagrody rzeczowe.
       Prawo chroniące drzewa i krzewy jest ważnym instrumentem w dyspozycji gminy, realizującej to prawo w ramach tzw. zadań własnych. Niestety, ciągle jeszcze regulacje prawne nie nadążają za niszczącą, krzywdzącą przyrodę działalnością człowieka. Dlatego  równie ważnym elementem ochrony środowiska naturalnego, obok prawa jest świadomość społeczna dostrzegająca jakim skarbem są drzewa. Wszystkie drzewa objęte są ochroną. Chronione są również tereny zieleni i skupiska roślinności o walorach przyrodniczych  i krajobrazowych. Usuwane są tylko te drzewa, które stwarzają zagrożenie dla ludzi  i bezpieczeństwa mienia oraz przepisów w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego. Usuwanie drzew i krzewów z pasów drogowych następuje jedynie na podstawie „Planu
wyrębu drzew przydrożnych i nowych nasadzeń” opracowanym i uzgodnionym  z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody. Likwidowane są tylko te drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu na drodze - jedynie wówczas, jeżeli inne środki np. wykonanie cięć technicznych koron, wzmocnienie pni okażą się niewystarczające. W celu ochrony naturalnych zasobów przyrody oraz zachowania równowagi ekologicznej - każda decyzja administracyjna dotycząca wycinki drzew zawiera informację dla Wnioskodawcy o konieczności dokonywania przez niego nowych nasadzeń drzew bądź krzewów, zgodnie z miejscowymi warunkami siedliskowymi. W celu zabezpieczenia lasów i zadrzewień przed nadmiernym zanieczyszczeniem wyznaczono punkty monitoringu biologicznego, określające stopień ich zanieczyszczenia. Badanie zanieczyszczeń dokonuje się za pomocą aparatu asymilizacyjnego.
Na terenie Gminy Krasnystaw planowane są następujące obiekty ochrony konserwatorskiej przyrody :
 
 
- utworzenie kilku użytków ekologicznych w dolinie rzeki Wieprz w celu ochrony starorzecza rzeki, podmokłych łąk ze stanowiskami chronionych roślin i zwierząt/ naturalne stanowiska bobra i wydry /
- utworzenie ścieżki dydaktycznej z rejonu Stężycy do Wincentowa przecinając dolinę
rzeki Wieprz
- projektowane są ścieżki dydaktyczne w rezerwacie przyrody „Wodny Dół”
w Niemienicach
- aktywna ochrona wyspowego stanowiska cieszynianki wiosennej w rezerwacie
„Wodny Dół”
- utworzenie tras do jazdy konnej w kompleksie leśnym „Namule ”
 

 

 

   
 
                                                                             Gmina Krasnystaw                               Do góry