Przyroda    Turystyka   Ochrona powietrza    Ochrona wód    Odpady    Edukacja    Programy    Nagrody

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo

Rada

Komisje

Sołectwa

Referaty

Stanowiska

Jednostki

Statut

Regulamin

Uchwały

Podatki

Przetargi

Historia

Położenie

Turystyka

Infrastruktura

Przemysł

Ochrona Środowiska

Inwestycje

Szkoły

Przedszkola

Ochrona Środowiska


 
W 2002r. cały obszar Gminy Krasnystaw został objęty zorganizowanym kompleksowym systemem gromadzenia i bezpośredniego odbioru odpadów komunalnych zmieszanych od ludności tj. zabudowa zagrodowa w systemie worków foliowych 120 l oraz zabudowa wielorodzinna – pojemniki 1100 l.
Gmina utworzyła własną jednostkę wywozową, która została wyposażona w niezbędne środki i urządzenia do świadczenia usług wywozu /ciągnik z przyczepą, samochód śmieciarka SK-1.
Funkcję tę pełni Gminny Zakład Komunalny z/s w Zakręciu.
Usługi wywozu GZK świadczy na podstawie zawieranych umów z mieszkańcami oraz ustalonego harmonogramu wywozu odpadów z poszczególnych miejscowości. Odbiór odpadów odbywa się 2 razy /miesiąc z każdej miejscowości.
Cena usługi została ustalona w wysokości 1,50 zł/ miesiąc, mieszkańca.
Przed wprowadzeniem systemu odbyła się szeroka akcja propagandowo- informacyjna/ sesje Rady Gminy, sołtysi, zebrania wiejskie, konsultacje społeczne, ulotki informacyjne dla każdego gospodarstwa, plakaty informacyjne itp./.
W 2003r. działania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych są kontynuowane i udoskonalane. Zakupiono 140 sztuk pojemników o poj.1100 l do wyposażenia wszystkich obiektów stanowiących mienie komunalne gminy oraz w celu dzierżawy dla zakładów przemysłowych i podmiotów działalności gospodarczej.
W 2003r. zostały podjęte działania organizacyjne i informacyjne wobec osób i podmiotów gospodarczych uchylających się od obowiązku zawarcia umowy na wywóz stałych odpadów komunalnych. Wszyscy zostali zobligowani do zawarcia umowy i zagospodarowania odpadów zgodnie zobowiązującymi przepisami.
Podjęte działania inwestycyjne, organizacyjne, edukacyjne oraz promocyjna cena usług przynoszą wymierne efekty.
Aktualnie ok. 73 % mieszkańców objętych jest zorganizowaną zbiórką. Wszystkie zakłady przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej oraz większość podmiotów gospodarczych zagospodarowuje odpady w sposób zorganizowany.
Ilość odbieranych odpadów kształtuje się na poziomie 600 Mg/rok.
Obserwujemy ciągle wzrastające zainteresowanie mieszkańców prawidłowym zagospodarowywaniem odpadów. Wprowadzony system pozwala zapobiegać powstawaniu nowych tzw. „dzikich wysypisk śmieci” i miejsc nielegalnego składowania odpadów.
W ramach porządkowania gospodarki odpadami Gmina prowadzi likwidację tzw.
„dzikich wysypisk śmieci” powstałych w przeszłości. W 2003r. zlikwidowano sześć
takich miejsc o ogólnej powierzchni ok.1,30 ha - na składowisko wywieziono
17,25 Mg odpadów zmieszanych oraz 91,74 Mg odpadów biodegradalnych.
Gmina prowadzi inwentaryzację „dzikich wysypisk „ na podstawie informacji przekazywanych od społeczności lokalnej i jest ona stale uzupełniana. Ewentualne
miejsca powstawania staramy się likwidować. Ponadto w miarę możliwości ustalani są ewentualni sprawcy nielegalnego „zaśmiecania” przy współudziale mieszkańców
i dzielnicowego i przykładnie karani. W 2003r. odnotowaliśmy trzy takie przypadki.

Wiejski punkt gromadzenia odpadówKolejnym etapem realizacji programu gospodarki odpadami jest sukcesywne wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów, który stanowi uzupełnienie systemu zbiórki odpadów zmieszanych i ma na celu zmniejszenie ilości odpadów
kierowanych na składowisko oraz odzyskanie wielu cennych surowców wtórnych przewidzianych do dalszego przerobu.
System selektywnej zbiorki wprowadzany jest od podstaw i jest realizowany etapowo.
Od września 2002r. rozpoczęto wdrażanie I etapu selektywnej zbiórki opartego na organizacji Wiejskich Punktów Gromadzenia Surowców Wtórnych w systemie trzech pojemników o pojemności 1100 l przeznaczonych do segregacji makulatury i papieru,
plastików i szkła. W tym celu zakupiono 30 sztuk pojemników i utworzono 10 Punktów we wszystkich placówkach oświatowych i przy hotelu w Siennicy Nadolnej.
W 2003r. wdrożony został II etap selektywnej zbiórki. Zorganizowano w zabudowie wielorodzinnej na terenie osiedli mieszkaniowych w Siennicy Nadolnej, w Białce i
w Krupcu 13 Wiejskich Punktów Gromadzenia Surowców Wtórnych - zakupiono 39 sztuk kolorowych pojemników o poj. 1100 l. Pojemniki są odpowiednio oznakowane.
Odbiór odpadów odbywa się 1 raz/ m-c.
Koszty organizacji selektywnej zbiórki związane z wywozem odpadów pokrywane są z budżetu Gminy Krasnystaw. Mieszkańcy nie ponoszą żadnych opłat.
Wywóz segregowanych odpadów wykonuje Gminny Zakład Komunalny na podstawie zawartej z Gminą umowy w sprawie realizacji selektywnej zbiórki, która obejmuje odbiór odpadów oraz transport na Składowisko Odpadów Komunalnych w Wincentowie, gdzie odpady są ewidencjonowane, poddawane wtórnej segregacji
i przygotowywane do sprzedaży. Ogółem odzyskano 18,57 Mg surowców wtórnych oraz 91,74Mg odpadów biodegradalnych.
Przed wprowadzeniem kolejnych etapów selektywnej zbiorki była prowadzona każdorazowo akcja edukacyjno- informacyjna dla młodzieży i dorosłych polegająca m. in. na szerokiej propagandzie systemu, kolportaż ulotek informacyjnych do każdego gospodarstwa domowego, plakaty informacyjne, plakaty reklamowe itp.
Ogółem selektywną zbiórką objęte jest ok. 35 % mieszkańców.
W latach następnych realizowane będzie dalsze etapowe wprowadzanie selektywnej zbiórki obejmujące cały obszar gminy.
Gospodarka odpadami w gminie odbywa się w oparciu o posiadany „Program gospodarki odpadami dla gminy” oraz „Dokumentację wdrożeniową selektywnej zbiorki ”.
W sierpniu 2003r. Gmina zleciła opracowanie „Planu gospodarki odpadami”.

Panorama składowiska odpadówDo najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w ostatnich latach należy zaliczyć wybudowanie międzygminnego ekologicznego składowiska odpadów
Komunalnych w Wincentowie spełniającego wszystkie przepisy ochrony środowiska i wymagania Unii Europejskiej. Łączna powierzchnia terenu składowiska wynosi 5,82 ha, część eksploatacyjna zajmuje 3,26 ha. Realizację inwestycji podzielono na 3 etapy realizacyjne obejmujące wykonanie poszczególnych niecek.
W I etapie wykonano nieckę o powierzchni 0,86 ha, zaplecze techniczne i niezbędne elementy zagospodarowania terenu.
Dno niecki zostało zabezpieczone sztucznym uszczelnieniem z folii HDPE.
Wykonana zastała instalacja do zbierania odcieków oraz zapewniono samoczynne odgazowanie niecki przez warstwy izolacyjne. Prowadzi się monitoring wpływu składowiska na środowisko 1 raz/ kwartał.
 
Składowisko posiada wyposażenie w urządzenia technologiczne i ciężki sprzęt wysypiskowy.
W wyniku zrealizowania inwestycji został osiągnięty efekt ekologiczny w postaci wybudowania niecki o pojemności geometrycznej 54.447 m3. Jednocześnie zostały stworzone warunki do unieszkodliwiania 6.200 ton odpadów rocznie.
Boksy surowców wtórnychNa składowisku realizuje się oprócz składowania odpadów, przejściowe magazynowanie surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów, kompostowanie odpadów organicznych. Prowadzi się komputerową gospodarkę magazynową wszystkich przyjmowanych odpadów.
Eksploatację i utrzymanie składowiska pełni spółka prawa handlowego „KRAS-EKO” Spółka z o.o. w Wincentowie, której założycielami są władze Gminy Krasnystaw, Miasta Krasnystaw i Gminy Rejowiec.
 
 
Belownica ORWAK
Składowisko ma znaczenie ponadlokalne. Odpady są przyjmowane z terenu trzech
gmin Wspólników oraz w niewielkim stopniu z gmin powiatu krasnostawskiego.
Staraniem Wspólników w ramach Kontraktu Wojewódzkiego składowisko otrzymało w ostatnim roku dodatkowe wyposażenie technologiczne i sprzęt techniczny o wartości 1.000.000,00 zł.
 
 
 
 
 
Wózek widłowy
Najważniejsze urządzenia to : belownica ORWAK, rębarka do gałęzi, przerzucarka pryzm kompostowych, ciągnik z osprzętem do kompostowni,
ciężki sprzęt do plantowania odpadów, przyczepa asenizacyjna, waga elektroniczna do magazynu odpadów niebezpiecznych, urządzenie KARCHER do mycia kontenerów, wózek widłowy do gospodarki magazynowej, pojemniki różnego typu i przeznaczenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W 2003r. wykonano na części ogrodzenia betonowego składowiska łapacze lekkich
odpadów plastikowych oraz wykonano ogrodzenie przestawne niecki roboczej składowiska w celu ograniczenia wywiewania lekkich frakcji odpadów.
Przerzucarka pryzm kompostowych
W 2003r. została uruchomiona kompostownia odpadów organicznych do produkcji kompostu metodą pryzmową oraz ręczna sortownia i belowanie surowców wtórnych. Trwają przygotowania do przejściowego magazynowania odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów zmieszanych. Akcyjnie 2-razy w roku organizuje się zbiórkę odpadów niebezpiecznych, a w szkołach zbiera się baterie.
Na zlecenie świadczone są usługi mycia i dezynfekcji kontenerów za pomocą urządzenia podciśnieniowego KARCHER
 
 

 

   
 
                                                   Gmina Krasnystaw                               Do góry